Tiếng anh cho sinh viên kỹ thuật năng lượng

14415
68822
1. What are the principle heat losses that occur in boiler?
The principle heat loss that occur in boiler are:
– Loss of heat due to dry fuel gas
– Loss of heat due to moisture in fuel and combustion air
– Loss of heat due to combustion of hydrogen
– Loss of heat due to radiation
– Loss of heat due to unburnt fuel
Cái gì là nguyên lý của tổn thất nhiệt xảy ra trong lò hơi?
– tổn thất nhiệt do khói thải khổ
– Tổn thất nhiệt độ ẩm của nhiên liệu và không khí cháy
– Tổn thất nhiệt do cháy hydro
– Tổn thất nhiệt do nhiên liệu không cháy hết
2. What are the disadvantage of direct method of boiler efficiency evaluation over indirect method?
Direct method: 
o Don’t give cluse to the operator as to why efficiency of system is lower
o Don’t calculate various loss countable for various efficiency level
Nêu những bất lợi của việc đánh giá hiệu suất lò hơi theo phương pháp trực tiếp so với phương pháp gián tiếp?
Phương pháp trực tiếp:
o Không đưa ra được giải thích cho người vận hành rằng tại sao hiệu suất hệ thống thấp hơn
o Không tính toán hàng loạt tổn thất có thể tính được cho các mức hiệu suất khác nhau
3. For industrial process heating, the best quality of steam is:
– Dry saturation steam V
– Supper heated steam
– Wet steam
– High pressure steam
Trong qúa trình nhiệt công nghiệp, hơi có chất lượng tốt nhất là:
– Hơi bão hòa khô
– Hơi quá nhiệt
– Hơi ẩm
– Hơi áp suất cao
4. What type of steam is generally used for power generation or application?
– high pressure steam with super heat V
– Dry saturated low pressure steam
– Dry Saturated steam with high pressure
– Wet steam with very high pressure
Loại hơi được sử dụng cho việc phát điện và các ứng dụng điện là gì?
– Hơi áp suất và nhiệt độ cao
– Hơi bão hòa áp suất thấp
– Hơi bão hòa áp suất cao
– Hơi ẩm áp suất rất cao
5. Which among the flowing steam trap has the principle of operation “difference in temperature between steam and condensate?
– Thermodynamic trap
– Thermostatic trap
– Orifice type trap
– Float trap
Cái nào trong số các bẫy hơi sau lý hoạt động theo nguyên: Chênh nhiệt độ giữa hơi và nước ngưng

– Bẫy hơi nhiệt động
– Bẫy hơi tĩnh nhiệt
– Bẫy hơi kiểu tiết lưu
– Bẫy hơi kiểu phao

6. In industrial applications, the type of trap used for main steam line:
– Thermodynamic
– Thermostatic
– Bimetallic
– Float
Trong các ứng dụng công nghiệp loại bẫy hơi được sử dụng ở đường hơi chính là:
– Nhiệt động
– Tĩnh nhiệt
– Lưỡng kim
– Phao

7. Velocity of steam in steam pipe is directly propose to:
– Number of bend in pipe
– Specific volume of steam
– Length pipe
– None of above
Tốc độ của hơi trong đường ống tỷ lệ thuận trực tiếp với:
– Số đoạn uốn cong của đường ống.
– Thể tích riêng của hơi
– Chiều dài ống
– Không có cái nào ở trên

8. Which type of insulation is more economic or energy efficient for steam pipe carrying saturated steam
– glass
– Ceramic
– Canxium silicat
– Pipe brick
Loại cách nhiệt nào có tính kinh tế hay hiệu quả năng lương cao hơn cho đường ống hơi mà dẫn hơi bão hòa:
– Bông thủy tinh
– Sợi gốm
– CaSiO2
– Gạch từ sợi
9. Why dry saturated steam prefer for heating applications?
Dry steam doesn’t contain moisture. Existence of moisture reduces the total heat in the steam. Hence dry saturated prefer for processes 
Tại sao hơi bão hòa khô được ưa chuộm trong các ứng dụng nhiệt?
Hơi bão hòa khô không chứa lượng ẩm, sự tồn tại của độ ẩm làm giảm tổng lượng nhiệt trong hơi. Vì vậy, hơi bão hòa khô được ưa thích cho các quá trình.

10. Name the characteristics of steam which make it most popular and useful to industrial?
The following characteristic of steam make it so popular and use full to industrial:
– Highest specific heat and latent heat
– Highest heat transfer for efficient 
– Easy to control and distribute 
– Cheap and inert
Liệt kê những đặc tính của hơi khiến cho nó trở nên thông dụng và hữu dụng nhất trong công nghiệp?
– Nhiệt hóa hơi và nhiệt ẩn lớn nhất
– Hệ số trao đổi nhiệt lớn nhất
– Dễ điều khiển và phân phối
– Rẻ và trơ

11. Why drain point are required in steam system?
The drain points help in removing water in pipe due to condensation of steam. Drain should be show are rain that the condensate can easily close into the trap.
Tại sao các điểm xả là cần thiết cho hệ thống hơi?
Các điểm xả gúp cho việc loại bỏ nước trong ống do sự ngưng hơi. Các điểm xả này nên được sắp xếp để cho nước ngưng có thể dễ dàng chảy vào trong bẫy hơi.

12. Explain why low pressure steam is more efficient?
Low pressure steam has more latent heat compare with high pressure steam. Indirect heating efficiency will be more for low pressure steam.
Giải thích tại sao hơi áp suất thấp có hiệu suất cao hơn
Hơi áp suất thấp có nhiệt hóa hơi lớn hơn nhiều so với hơi áp suất cao, hiệu suất gia nhiệt gián tiếp của hơi áp suất thấp vì thế lớn hơn.
13. What is water hammer in a steam system?
A water hammer in a steam system is cause by condensate collection in the plant or pipe work pick up by the fast moving steam and carrying along with it.
Hiện tượng thủy kích trong hệ thống hơi được gây ra bởi nước ngưng hội tụ trong hệ thống hay ống làm việc mà bị đẩy đi bởi hơi chuyển động nhanh và bị mang theo hơi đó.

14. Why steam condensate recovery is important?
The steam condensate is very valuable not only because of its heat content but also because of its purity. It is already treated and any quantity of condensate recovered will also mean saving of chemical corresponding to that much of condensate.
Tại sao việc thu hồi nước ngưng là quan trọng?
Nước ngưng rất có ý nghĩa không chỉ bởi lượng nhiệt trong nó mà còn bởi sự tinh khiết của nó. Nó đã được xử lý và bất kỳ một lượng nước ngưng đã thu hồi nào đều có ý nghĩa trong việc tiết kiệm hóa chất tương ứng số lượng nước ngưng đó.

15. The minimum capacity of any closed vessel which generated steam under Indian boiler regulation act…
– 2.275 l
– 24.75 m3
– 227.5 l
– 22.75 l
Công suất nhỏ nhất của bất kì bình kín sinh hơi theo tiêu chuẩn ấn độ là:
16. Steam is preferred medium for heating applications because:
– High latent heat
– Temperature break down is easy
– Do not require any transport facility 
– All the above
Hơi là môi chất được ưa thích cho các ứng dụng nhiệt vì:
– Nhiệt ẩn hóa hơi cao
– Giảm nhiệt độ dễ dàng
– Không yêu cầu bất kỳ phương tiện vận chuyển
– Tất cả phương án trên

17. For higher boiler efficiency, Feed water is heated by:
– Recuperator
– Convection heater 
– Super heater
– Economizer
Với lò hơi hiệu suất cao, nước cấp được gia nhiệt bởi”
– Bộ tích hơi
– Bộ gia nhiệt đối lưu
– Bộ quá nhiệt
– Bộ hâm nước

18. Controller wetting of coal during the coal preparation would result in:
– Reduction in flue gas exit gas temperature 
– Decrease is the percentage of unburnt carbon
– Improper combustion
– Increase in the fineness coal
Việc điều khiển độ ẩm của than trong quá trình chuẩn bị sẽ dẫn đến:
– Giảm nhiệt độ khói thoát
– Giảm % cacbon không cháy hết
– Quá trình cháy không thích hợp
– Tăng độ mịn của than

19. A rise in conductivity of boiler feed water indicated:
– Drop in the contamination of feed water
– Greater purity of feed water
– Rise in the contamination of feed water
– It has got no relation with the contamination of feed water
Sự tăng độ dẫn điện của nước cấp lò hơi là biểu thị:
– Sự giảm tạp chất của nước
– Nước cấp tinh khiết hơn
– Tăng tạp chất trong nước cấp
– Không có lien quan đến hàm lượng tạp chất trong nước cấp

20. What do you understand by water tube boiler and fire tube boiler?
In water tube boiler, the water passes through the tube and the hot gases passes outside the tube. Whenever in case of fire tube boiler, the hot gases passes through the tube and the water passes over the tube.
Bạn hiểu gì về lò hơi ống nước và lò hơi ống lửa?
Trong lò hơi ống nước, nước đi trong ống và khói nóng đi bên ngoài ống. Trong khi với lò hơi ống lủa, khói nóng đi trong ống và nước đi ngoài ống.

21. What is the effect of sulfur (sunphur) in coal when use in boiler
Sulfur will get oxide to SO2 and fraction SO3 and will react with water to form Sulfuric acid and this occur at a temperature called the acid point with normally is about 120oC.
The sulfuric acid show form corrode the steel when it comes in contact with it.

Ảnh hưởng của hàm lượng lưu huỳnh trong than được sử dụng trong lò hơi là gì?
Lưu huỳnh sẽ bị oxi hóa để thành SO2 và một phần SO3, và sẽ phản ứng với nước để hình thành axit H2SO4 mà điều này xảy ra ở nhiệt độ gọi là điểm đọng sương, thông thường khoảng 120oC.
Axit H2SO4 gây ăn mòn thép khi nó tiếp xúc với thép.

22. List out the data required for calculation boiler efficiency using indirect method.
The data required for calculation boiler efficiency is:
– ………. analysis of fuel (H2, O2, S, C,………. ash) boiler content 
– Percentage of oxygen or CO2 in fuel gas
– Fuel gas temperature in degree C
– Ambient temperature in degree C and humidity of air in kg/kg of dry air
– Drop calorific value of fuel in kcal/kg
– Percentage of…………..in ash (in case of solid fuel)
– Drop calorific value of ash in kcal/kg (in case of solid fuel)
Lập danh sách các dữ liệu yêu cầu để tính toán hiệu suất lò hơi theo phương pháp gián tiếp.
– Phân tích hóa học của nhiên liệu (H2, O2, S,C, ẩm, tro)
– Phần trăm O2 và Co2 trong khói thải
– Nhiệt độ khói thải tính bằng độ C
– Nhiệt độ môi trường xung quanh tính bằng oC và độ ẩm của không khí theo kg/kg
– Phần trăm lượng cháy được trong tro
– Nhiệt trị cao của tro trong trường hợp nhiên liệu rắn.

23. Why boiler blow down is required as the feed water evaporate into steam?
Dissolved solids concentrate in the boiler above certain level of concentration, these solids encourage carry over of water into steam. This leads to scall formation inside the boiler, resulting in localized over heating and ending finally in failure tube. Hence blow down is very much required for boiler.
Tại sao xả lò là cần thiết khi nước cấp bốc hơi để thành hơi?
Các chất rắn hòa tan, tập trung trong lò khi vượt quá một giới hạn nhất định, các chất này sẽ dễ dàng đi theo nước vào trong hơi. ĐIều này dẫn đến hình thành cáu cặn bên trong đường hơi gây ra quá nhiệt cục bộ và cuối cùng làm hỏng ống. Vì thế xả lò là rất cần thiết.

24. What is the effect a boiler loading for boiler efficiency?
The maximum efficiency of boiler does not occur at full load but at about two over third of the full load. If the load on the boiler decrease further efficiency also to decrease, as the load fall so dose the value of mass, flow rate of the flue gasses. Through the tube this reduction in flow rate for the sane heat transfer area reduce the exit fluid gas temperature by small ………

23. Define effectiveness of heat exchanger? ( Định nghĩa hiệu quả bộ trao đổi nhiệt)
Effectiveness equal to (to – ti)/(Ti – ti) equal cold fluid temperature range device by inlet temperature different of hot and cold fluid.
Where to:
– to: is cold fluid outlet temperature
– ti: is cold fluid inlet temperature 
– Ti: is hot fluid inlet temperature

25. What do you mean by heat duty of heat exchanger?
Heat duty of heat exchanger is defined as the heat that is transferred from hot fluid to cold fluid per unit time.
Công suất nhiệt của bộ trao đổi nhiệt là gì?
Công suất nhiệt của bộ trao đổi nhiệt được định nghĩa như nhiệt truyền từ môi chất nóng sang môi chất lạnh trên một đơn vị thời gian.

26. Mention tow basic parameter that have to be measured at side to evaluate the performance of heat exchanger.
– Hot and cold fluid inlet and outlet temperature 
– Mass flow rate of cold and hot fluid 
Cho biết hai thông số cơ bản cần phải đo tại chỗ để đánh giá hiệu quả của bộ trao đổi nhiệt?
– Nhiệt độ vào và ra của môi chất nóng và lạnh.
– Lưu lượng, khối lượng của môi chất nóng và lạnh.

27. If the liquid fuel is highly viscous, the action required for proper burning in boiler is:
– Heating
– Cooling
– Mixing
– Vaporizing
Nếu nhiên liệu lỏng có độ nhớt cao hành động cần phải thực hiện để đốt một cách phù hợp trong lò hơi là:
– Gia nhiệt
– Làm mát
– Hòa trộn
– Hóa hơi

28. In case of net calorific value of any fuels, it assumes that water leave with the combustion product, with fully being condensed. State True or False 
Trong trường hợp nhiệt trị thấp của bất kì nhiên liệu nào mà giả thiết rằng nước được bốc hơi ra cùng với sản phẩm cháy và được ngưng hoàn toàn. Đánh giá đúng hay sai.

29. Viscosity of a liquid fluid is very much dependent on:
– pressure
– pipe size
– temperature
– color 
Độ nhớt của dòng chất lỏng phụ thuộc rất nhiều vào:
– áp suất
– kích cỡ ống
– nhiệt độ
– màu sắc

30. Present of sulfur in the boiler fuels lead to.
– Corrosion
– erosion
– low heat transfer
– non of the above
Sự hiện hiện của lưu huỳnh trong nhiên liệu lò hơi dẫn đến:
– Sự ăn mòn
– Sự hư hỏng
– Truyền nhiệt kém
– Không phải điều nào trong số các điều trên

31. The percentage requirement of excess air for efficient combustion for coal is less than that of nature gas. State True or False?
Lượng phần trăm yêu cầu của không khí thừa cho việc đốt cháy than một cách hiệu quả là ít hơn so với khí tự nhiên, đánh giá đúng hay sai?

32. High percentage of carbonmononoxit (CO) presents in the fluid gas of boiler in an indicator of:
– high excess air 
– completed combustion
– good control of pollution
– low excess air
Lượng phần trăm cao của CO trong khói thải lò hơi là chỉ dấu của:
– lượng không khí thừa cao
– quá trình cháy hoàn toàn
– điều chính phát thải tốt
– hệ số không khí thừa thấp.

33. What is excess air and why is it required for combustion in a boiler?
For any fuels fixed amount of theoretical air is required for ……………….combustion. In practice theoretical quantity of air is in adequate to make with the entire quantity of fuel intimately. The problem is sought to be over come by admitting some quantity of air in excess of the theoretical quantity this is called excess air. 
Hệ số không khí thừa là gì và tại sao nó cần thiết cho sự cháy trong lò hơi.
Với bất kể nhiên liệu nào, một lượng cố định không khí lý thuyết cần thiết cho sự cháy hoàn toàn và vừa đủ. Trong thực tế, lượng không khí lý thuyết không thể hòa trộn hoàn toàn với nhiên liệu. Vấn đề này dường như có thể vượt qua được bằng cách đưa thêm một lượng không khí dư so với lượng không khí lý thuyết. nó được gọi là không khí thừa.

34. Define specific gravity for a fuel?
– Specific Gravity is ratio of weight a given volume of oil to the weight of the same volume of water at a given temperature.
Định nghĩa tỉ trọng riêng của nhiên liệu?
– Là tỉ số giữa trọng lượng của một thể tích dầu cho trước với trọng lượng của một thể tích nước tương đương tại nhiệt độ cho trước.

35. What is viscosity of a liquid fuel oil? 
The Viscosity of a liquid fuel oil is measured of its internal resistance to flow.
Độ nhớt của nhiên liệu dầu lỏng là gì?
Là sự đo lường sự cản trở nội tại của nó để có thể cháy.
36. What is the unit of the Viscosity? Name the instruments use for measurement of viscosity?
– Viscosity is measured in stoke, centistokes. Sometime viscosity is also written in Englen, Saybolt or even Red Wood.
– The measurement of viscosity is made with an instrument called as viscometer.
Đơn vị của độ nhớt là gì? Nêu tên dụng cụ đo dùng để đo độ nhớt?
– Độ nhớt được đo bằng stoke, centistokes, đôi khi nó cũng được ghi nhận như theo Englen Saybolt hoặc thậm chí Red Wood.
– Việc đo độ nhớt được thực hiện với dụng cụ đo gọi là viscometer 

37. Define specific heat of fuel oil and also mention its unit of measurement in SI unit? 
Specific heat is amount of kilocalorie needed rise temperature of 1 kg of fuel oil by 10C. The SI unit of specific heat is kcal/kg.0C or kJ/kg0C .
Định nghĩa nhiệt dung riêng của dầu và đưa ra đơn vị đo lường của nó trong hệ SI.
Nhiệt dung riêng là tổng lượng kcal cần thiết để tăng nhiệt độ của 1kg dầu lên 10C. Đơn vị SI của nhiệt dung riêng là kcal/kg.0C hoặc kJ/kg0C.

38. What is difference between gross calorific value and net calorific value?
The difference between gross calorific value and net calorific value is the latent heat of condensation of water vapor generated by combustion process:
– GCV: assume all vapor produce during the combustion process is fully condensed 
– NCV: assume the water leave with the combustion product with out fully being condensed.
Nêu sự khác nhau giữa nhiệt trị cao và nhiệt trị thấp?
Sự khác nhau giữa……..là nhiệt ẩn hóa hơi của nước ngưng của hơi nước sinh ra trong quá trình cháy.
– Nhiệt trị cao giả thiết toàn bộ hơi nước sinh ra trong quá trình cháy được ngưng hoàn toàn.
– Nhiệt trị thấp giả thiết là nước sẽ bay hơi cùng sản phẩm cháy mà không được ngưng lại.

39. How to control excess air?
Chemical analysis of gases is an objective method that help in achieving final air control.
By measurement CO2 or O2 in flue gas by continuous recording instrument or orsat apparatus or portable ferrite, the excess air level as well as stack losses can be estimated. The excess air to be supplied depends on the type of fuel and firing system. For example, for optimum combustion of fuel oil, the CO2 or O2 in flue gases should be maintained at 14 to 15 % in case of Co2 and 2 – 33 % in case of O2
Làm thế nào để điều chỉnh không khí thừa?
Việc phân tích hóa học của các khí là một phương pháp có mục tiêu giúp cho việc đạt được sự điều chỉnh không khí một cách tinh tế hơn.
Bằng việc đo CO2 hoặc O2 trong khói thải bởi các thiết bị đo tự ghi lien tục hoặc các thiết bị đo orsat…, mức không khí thừa cũng như tổn thất ống khói có thể được ước tính. Không khí thừa được cung cấp sẽ phụ thuộc vào loại nhiên liệu và hệ thống cháy. Ví dụ: với việc cháy tối ưu của nhiên liệu dầu thì trong khói thải CO2 nên được duy trì ở 14-15% và O2 là 2-3%

40. Why is viscosity a very important parameter for any fuel oil?
Viscosity is an important fuel property of any fuel oil specification as it influences the degree of preheat required for handling, storage and satisfactory atomization.
If the oil too viscous it may be become difficult to pump, hard to light the burner and preheating is necessary for proper atomization.
This atomization may be become erratic in case of poor atomization, carbon will be deposited on the burner tips or on the wall.
Tại sao độ nhớt là một thông số quan trọng cho bất kỳ một lọa nhiên liệu dầu nào?
Độ nhớt là một đặc tính nhiên liệu quan trọng của bất kỳ nhiên liệu dầu nào do nó ảnh hưởng đến độ gia nhiệt trước đòi được đòi hỏi cho việc xử lý, lưu trữ, và tạo sương một cách hợp lý.
Nếu dầu quá nhớt, nó có thể rất khó để bơm, bắt cháy vòi phun và sự gia nhiệt trước cần thiết để tạo sương một cách hợp lý, hoạt động này có thể trở nên không đều( thất thường). Trong trường hợp tạo sương kém, cacbon sẽ đọng lại miệng vòi phun hoặc trên tường.

41. How moisture content in coal derived in laboratory?
A simple of dry coal is crushed until if passes through a 20mesh screen (20 mesh per linear inch). A definite amount is weight, placed cover ….at about 105oC for 1 house. Then the sample is cooled to room temperature and weight again. The loss in weigh referents moisture.
Độ ẩm chứa trong than xác định như thế nào trong phòng thí nghiệm?
Một mẫu than khô được nghiền cho đến khi nó đi qua một lưới 20 lỗ (20 lỗ trên một inch dài). Một lượng nhất đinh được cân và được cho vào 1 chén kín ở 105oC trong 1h. Sau đó mẫu được làm nguội đến nhiệt độ phòng và được cân lại. Tổn thất về trọng lượng sẽ biểu thị độ ẩm.

42. What is the laboratory procedure for measurement of volatile matter for coal?
Fresh sample of crush coal is weighted, placed in a covered …….And heated over a large Bunsen burner until all the voltaic gasses are driven off.
The sample is cooled and weighed. Loss of weight referents moisture and volatile matter. The remainder is coke (fix carbon and ash)
Trình tự đo hàm lượng chất bốc của tham trong phòng thí nghiệm là gì?
Một mẫu tươi của than nghiền được cân và cho vào một chén kín và được gia nhiệt qua vòi fun Bunsen lớn cho đến khi toàn bộ các khí của chất bốc được thoát ra. Mẫu sẽ được làm mát và được cân lại. Tổn thất khối lượng sẽ biểu hiện hàm lượng chất bốc và độ ẩm. Phần còn lại là cốc(cac bon cố định và tro)

43. List out the effect of ash content in liquid fuel?
Typical value of ash content in liquid fuel are in the range of 0.03 – 0.07%. Ash has an erosive effect on the burner tips, cause damage to the refractories at high temperature and gives rise to the high temperature corrosion and fouling of equipment. 
Hãy cho biết ảnh hưởng của độ tro chứa trong nhiên liệu lỏng?
Các giá trị của độ tro trong nhiên liệu nằm trong khoản 0.03 – 0.07%. Tro có ảnh hưởng gây ăn mòn cho đầu vòi phun từ đó làm hỏng phần chịu lửa ở nhiệt độ cao và làm tăng ăn mòn ở nhiệt độ cao và bám bẩn.

44. Define the density of a liquid fuel?
Density of fuel is the ratio of the mass on the fuel to the volume at a reference temperature typically at 15oC
Định nghĩa khối lượng riêng của nhiên liệu lỏng?
Là tỷ số giữa khối lượng nhiên liệu với thể tích ở nhiệt độ tham khảo và điển hình là 15oC
45. What is the important characteristic that distinctly high a good burner design?
The good burner design is the one that is able to properly mix the air and fuel at the lowest possible excess airs.
Đặc tính qua trọng nào làm rõ thiết kế vòi đốt tốt?
Thiết kế vòi đốt tốt là cái mà có thể hòa trộn một cách phù hợp không khí và nl ở thấp nhất có thể
46. Define one ton of refrigeration?
A ton of refrigerant is depended as the quantity of heat to be removed in order to form one ton of ice in 24h when the initial temperature of water is 0oC. This is equivalence 51.4 kcal/minute or 3240 kcal/h in metric system.
Một tấn lạnh được định nghĩa là lượng nhiệt cần phải lấy đi để tạo thành một tấn đá trong 24h khi nhiệt độ ban đầu của nước là 0oC. Đây là bằng với 51.4 kcal/ph hay 3240 kcal/h theo hệ mét.

47. List the main parameters on which the choice of HVACR components depends on?
The choices of refrigerant and the required cooling temperature and load determine the choice compressor as well as the design of condense evaporator and other auxiliary.
Addition a factor such as easy of maintain ………………..

(Còn nữa)